Brand UPS

EATON

EATON คือแบรนด์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ชั้นนำ สัญชาติอเมริกา เครื่องสำรองไฟ EATON มาพร้อมเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานล่าสุด ทั้งระบบ Single Phase และ Three Phase ใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในสำนักงาน, ตู้คอนโทรล, Telecom, ระบบเครือข่าบสัญญาณ, Server Room, Data Center ขององค์กร, โรงพยาบาล (Hospitality), โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) และโรงไฟฟ้า (power Plant)

EATON

EATON คือแบรนด์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ชั้นนำ สัญชาติอเมริกา เครื่องสำรองไฟ EATON มาพร้อมเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานล่าสุด ทั้งระบบ Single Phase และ Three Phase ใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในสำนักงาน, ตู้คอนโทรล, Telecom, ระบบเครือข่าบสัญญาณ, Server Room, Data Center ขององค์กร, โรงพยาบาล (Hospitality), โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) และโรงไฟฟ้า (power Plant)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart